Algemene boeking- en reisvoorwaarden Young Travel Company december 2016
Op alle reisovereenkomsten aangegaan met Young Travel Company zijn de algemene boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Bij bevestiging van de boeking gaat de reiziger akkoord met de algemene boekings- en reisvoorwaarden. Op al onze verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. Alle door de reiziger verstrekte persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet op bescherming persoonsgegevens behandeld. Young Travel Company kan de persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan onze partners (luchtvaartmaatschappijen en lokale vertegenwoordigers) om een goede voorbereiding en uitvoering van de rondreis te kunnen waarborgen. 

Artikel 1. Inleidende bepalingen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisorganisator: Young Travel Company
 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Young Travel Company zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis.
 3. Reiziger: de wederpartij van Young Travel Company (reiziger of aanmelder). 

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Young Travel Company. Aanvaarding door de reiziger dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een opdrachtbevestiging in de vorm van een factuur.
 2. Het aanbod van Young Travel Company is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan, tot uiterlijk de factuurdatum. Alle offertes van Young Travel Company zijn 7 dagen geldig. Na deze termijn zijn de reissommen genoemd in de offerte niet meer geldig. De reissom is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties en vluchten.
 3. De reiziger verstrekt Young Travel Company uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Young Travel Company.
 4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van die ander die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Alle correspondentie tussen de reiziger(s) en Young Travel Company verloopt uitsluitend via de aanmelder. De overige reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 5. Kennelijke fouten en vergissingen binden Young Travel Company niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 6. Young Travel Company draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. 

Artikel 3. Betaling

 1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom binnen 8 dagen te worden voldaan plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij vliegtickets, of cruises) kan een afwijkende (aanbetalings) regeling gelden.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan zowel annulering van de reis als ontbinding van de reisovereenkomst tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.
 3. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
 4. De reiziger die niet de volledige reissom tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd over de periode dat de reiziger met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden tevens bij de reiziger in rekening gebracht.
 5. Betalingen kunnen niet met creditcard gedaan worden.

Artikel 4. Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Young Travel Company bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis.
 2. Zolang niet de gehele reissom is voldaan heeft Young Travel Company het recht om tot 30 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Young Travel Company zal daarbij aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.
 3. De reiziger heeft het recht om, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, de reis kosteloos te annuleren. De reiziger kan van dit recht gebruik maken door binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging schriftelijk te reageren.

Artikel 5. Informatie en reisbescheiden

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door Young Travel Company algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger(s) worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. Iedere reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen / vaccinaties en (internationaal) rijbewijs (bij autohuur). Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
 3. Elke reiziger is zelf verantwoordelijk voor het gedurende de reis in het bezit zijn van een verzekering waarin het risico van ziekenhuiskosten, medische kosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.
 4. Indien volledige betaling van de reissom heeft plaatsgevonden, stelt Young Travel Company de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger(s).

Artikel 6. Wijzigingen na boeking

 1. De gepubliceerde rondreizen zijn op basis van geplande hotels en onder voorbehoud van routewijzigingen. Young Travel Company behoudt het recht na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, de hotels en eventueel de route te wijzigen. Bij wijzigingen in hotels worden alternatieven geselecteerd die gelijkwaardig zijn of eventueel van betere kwaliteit. Young Travel Company probeert de route zoveel mogelijk origineel te laten zijn, zoals boeking/offerte, maar route kan dus eventueel in een andere volgorde worden uitgevoerd. In geval van gewichtige wijzigingen in de route (afgezet tegen de gehele reis) heeft de reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna Young Travel Company overgaat tot het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst en de reiziger de volledige reissom krijgt terugbetaald.
 2. Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.
 3. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, zorgt Young Travel Company er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 7. Wijziging door de reiziger en in-de-plaats stelling

 1. Tot 30 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de reisovereenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Indien de wijziging van de reisovereenkomst leidt tot een wijziging van de reissom, dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 8 van toepassing is. Voor de aan te brengen wijzigingen worden onkosten ad € 25 per persoon in rekening gebracht.
 2. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander mits de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend wordt. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Young Travel Company voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigings- en communicatiekosten ad € 50 en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8. Annulering door de reiziger

 1. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger Young Travel Company de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a. Bij annulering tot de 57e dag (exclusief) voor vertrek: 30% van de reissom
  b. Bij annulering vanaf 56 – 43 dagen voor vertrek: 40% van de reissom
  c. Bij annulering vanaf 42 – 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  d. Bij annulering vanaf 27 – 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  e. Bij annulering vanaf 13 – 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
  f. Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor vertrek en later: 100%, de volledige reissom Voor reeds uitgegeven vliegtickets wordt geen restitutie gegeven en bedragen de annuleringskosten 100%.
 2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. De voorwaarden hiervan worden kenbaar gemaakt in de reisaanbieding(en).
 3. Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reisprogramma hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
 4. Indien de reis geannuleerd dient te worden, moet deze schriftelijk (brief/email) worden gedaan.
 5. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief of email.

Artikel 9. Opzegging door Young Travel Company

 1. Young Travel Company heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Young Travel Company aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Een op de reisovereenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
 3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan Young Travel Company kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Young Travel Company. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Young Travel Company kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Young Travel Company verplicht zich tot de uitvoering van de rondreis, zoals die door de reizigers naar alle redelijkheid mag worden verwacht.
 2. Indien de reiziger problemen ondervindt gedurende de reis, bijvoorbeeld met accommodatie of vervoer, dan dient de reiziger dit in eerste instantie met de desbetreffende dienstverlener, bv hotelmanagement of vervoerder, op te nemen. Vervolgens kan de reiziger contact op nemen met de plaatselijke vertegenwoordiging. Indien deze het probleem ook niet oplost dan dient de reiziger contact op te nemen met Young Travel Company. Bij de beoordeling van de klacht dient u rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, lokale omstandigheden, gewoonten en beperkingen van de bestemming die de aard van de reis met zich kunnen meebrengen. Mocht de reiziger een klacht op de plaats van bestemming niet melden dan kan de reiziger achteraf ook geen klacht indienen.
 3. Young Travel Company is verantwoordelijk voor de organisatie van de reis, zoals accommodaties, vervoer en eventueel een internationaal vliegticket. Young Travel Company is niet verantwoordelijk voor excursies of activiteiten die de reiziger op de vakantiebestemming onderneemt. Ook niet als deze bij onze lokale agent zijn geboekt.
 4. De persoon die een reis boekt voor zichzelf en medereizigers bij Young Travel Company is hoofdelijk aansprakelijk. Deze persoon handelt dus ook namens zijn medereizigers. Bij medereizigers die minderjarig zijn moeten ouders/Voogden toestemming verlenen.
 5. De reiziger is altijd verplicht relevante persoonlijke informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst te melden, zoals leeftijd of gezondheidssituatie. Mocht de reiziger dit nalaten dan kan de Young Travel Company niet voor de gevolgen instaan en niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Young Travel Company verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Young Travel Company is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Young Travel Company bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reisovereenkomst begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Young Travel Company of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgmaatregelen niet konden worden vermeden.
 7. Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Young Travel Company zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener zodanig toekent of toestaat.
 8. De aansprakelijkheid van Young Travel Company voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten.
 9. Indien Young Travel Company jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 10. De aansprakelijkheid van Young Travel Company voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Young Travel Company. In dat geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 11 – Hulp en bijstand

 1. Young Travel Company is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Young Travel Company zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Young Travel Company bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.
 3. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Young Travel Company ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 12 – Klachten

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien deze niet bereikbaar is, bij Young Travel Company. De communicatiekosten worden door Young Travel Company vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Young Travel Company niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 2. Als een klacht ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Young Travel Company. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze binnen 30 dagen na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Young Travel Company te worden ingediend.
 3. Na ontvangst van de schriftelijke klacht zal Young Travel Company binnen 6 weken een reactie sturen.
 4. Op alle geschillen tussen Young Travel Company en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Restitutie niet genoten reisonderdelen
Indien de reiziger tijdens de rondreis om welke redenen dan ook geen gebruik heeft gemaakt van bepaalde reisonderdelen (denk aan maaltijden, overnachtingen en/of excursies) is het niet mogelijk om hiervoor restitutie te ontvangen. Eventueel kan de annuleringsverzekering (indien afgesloten) aangesproken kunnen worden voor een vraag naar schadevergoeding. Young Travel Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet gegrond verklaren van de vergoeding door de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 14 – Garantieregeling
Young Travel Company is aangesloten bij het GGTO. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.


Postadres:

Parklaan 26
2132 BN Hoofddorp
(bezoek alleen op afspraak)

Wij zijn bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Telefoon: 06-19883349
info@youngtravelcompany.nl
www.youngtravelcompany.nl

Kvk-nummer:  66979803

Een offerte kan op verschillende manieren worden aangevraagd:

 

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Contactgegevens: Young Travel Company | Parklaan 26, 2132 BN Hoofddorp | telefoon 06 19883349 | email2 info@youngtravelcompany

instagram   facebook

 

GGTO logo Blauw          websitelogo          Logo Allianz Global Assistance2     logo trees for all

 © 2020 | Young Travel Company

Ga naar boven